සුපිනි සඳමාලි

2018 වර්ශයේ පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයට නාමයෝජනා හිමි වන විටත් මීට පෙර මගේ පක්ෂයේ අනෙකුත් තරඟකරුවන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කළ නිසා මට යම්තාක් දුරකට අත්දැකීම් තිබුණා. මම…

Continue Readingසුපිනි සඳමාලි

நளினா பிறேம்லால்

சிறு பராயம் முதலே உதவி மனப்பான்மையுடன் பெற்றோரின் வழி காட்டலில் சமூக சேவைக்கு உள்வாங்கப்பட்ட நான் நளினா பிறேம்லால். யாழ்ப்பாணத்தை பிறப்பிடமாகக் கொண்ட நான் நல்லூர் ஆனந்த வித்தியாலயத்தில் கல்வியைக் கற்றதோடு பல்கலைக்கழகம் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்த போதும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால்…

Continue Readingநளினா பிறேம்லால்