ඉටුකමේ අරමුදලට මොකද වුණේ

කොවිඩ්-19 (ඉටුකම) සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ මේ වන විට පවතින ශේෂය එන්නත්කරණය සඳහා යෙදවීමට තීරණය කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

Leave a Reply