පනත් වල නියෝග සහ රෙගුලාසි සංශෝධනය කෙරේ.

අද  දිනයේ දී විදේශ විනිමය පනත යටතේ රෙගුලාසි 05ක්ද,

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/2/2213-34_S.pdf
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/2/2213-35_S.pdf
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/2/2213-36_S.pdf
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/2/2213-37_S.pdf
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/2/2213-38_S.pdf

සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ නියෝග 02ක්  

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/1/2208-34_S.pdf
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/1/2208-35_S.pdf

ආනයන සහ අපනයන පනත යටතේ රෙගුලාසි,
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/2/2214-56_S.pdf

විවාදයට ගැනීමට නියමිතව ඇත.

පෙරවරු 10.00 සිට පෙරවරු 11.00 දක්වා කාලය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික ප්‍රශ්න සඳහා වෙන් කෙරෙනු ඇත. 

Leave a Reply