පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන පක්‍ෂ විපක්‍ෂ අදහස්.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබද සොයා බැලූ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව පිළිබද පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරුන් පලකළ අදහස්