කොමිෂන් සභා වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ කවදද?

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව ඉදිරිපත් නොකිරීම පිළිබඳව  පක්‍ෂ විපක්‍ෂ  මන්ත්‍රීවරුන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වීය

Leave a Reply