වයස 18ට වැඩි අයට හමුදා පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුද?

වයස 18ට වැඩි අයට හමුදා පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුද?

Leave a Reply