පළාත් සභා මැතිවරණය නව ක්‍රමයටද?පැරණි ක්‍රමයටද?

පළාත් සභා මැතිවරණය නව ක්‍රමයටද?පැරණි ක්‍රමයටද?

Leave a Reply